Художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджикпредставя

Изложба „100 години от рождението на художника Димитър Каменов”


На 23 юли 2014 година се навършват 100 години от рождението на Димитър Каменов – художник, учител, човек обичащ Пазарджик, като свой роден град. Той оставя след себе си дълбока следа от живописно творчество, която се превръща в един своеобразен документален архив на град Пазарджик, запечатан по особен емоционален начин в платната му.

На въпрос в интервю: – Защо рисувате? Каменов отговаря: „- За да оправдая съществуването си, да покажа как виждам света и да задоволя своя вътрешен порив. „
Истината на художника Димитър Каменов: „Считам за мое откритие красотата на пазарджишкия пейзаж. Имах щастието да живея край канала и ми доставяше истинско удоволствие да рисувам пейзажи, незабелязани от такива пазарджишки художници, като Никола Стоименов, Георги Машев, Георги Герасимов.” (из интервю на Николай Шопов „В ателието на художника Димитър Кавменов” във в. „Септемврийско знаме”, брой 76, 27.06.1987 г.)
В зала на художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик, на 23 юли 2014 г. (сряда) от 18.00 часа, предстои официално откриване на изложба „100 години от рождението на художника Димитър Каменов” с живописни платна и монотипии, собственост на Антония Каменова – дъщеря на художника. С тази изложба Ви предоставяме възможността за връщане, назад във времето. Да си спомним за художникът Димитър Каменов и неговият град! .
Заповядайте!

Художникът и неговият град

В един окръжен град присъствието на художника като личност е много по-осезаемо, отколкото в столицата. Познаван е от много хора, част от тях са му приятели. По-голяма е вероятността да се срещнеш и говориш с него или просто да го познаваш по физиономия. И ако изкуството му е предназначено като мисъл и образ на родния град, връзката между художника и неговите познати и непознати почитатели става неразривна.

Спокойно може да отнесем Димитър Каменов към този тип творци. Участието му в художествения живот на Пазарджик е постоянно и непроменливо в продължение на няколко десетилетия. Непроменлив е и естетическият идеал на художественото му творчество. Образът на града, стар или нов, присъства неизменно в неговите платна. С това печели и любовта на своите съграждани. Чрез изкуството си той възкресява техните спомени и ги пренася в едно условно-реално съществуване, паралелно на настоящето – „Часовниковата кула” и др.

Градският мотив, интимен кът или панорамен изглед, е фокусът, през който Димитър Каменов разкрива своята личност. Диалогът творба-зрител се облагодетелства от общите познания, които са включени в съзнанието на самия художник и на хората, които общуват с неговите картини. Те са психологическият център, който позволява контактът с различните и често противоречиви индивидуалности на отделните зрители. И тази наситеност на контакта става особено интересна, като се има предвид, че Димитър Каменов рядко включва в образа на града неговите жители. Дори тяхното присъствие е изключение. Виждаме ги само в някои платна, но и там хората не са съществена черта от цялостния картинен образ.

***

Димитър Каменов е художник с изградена творческа цел. Тази ясност на неговата позиция обяснява постоянството и художествената форма, в която пресъздава своя град. Той пренася върху платната образите на къщите, улиците с дърветата, силуета на жилищните блокове. Откликва на всяко изменение в градския облик, но изравнява историческото и съвременното в своите картини чрез еднозначната естетическа и художествена защита. А това определено поставя Димитър Каменов всред съзерцателния тип художници.Емилия Димитрова – изкуствовед

Художникът Димитър Каменов е роден на 23 юли 1914 г. в с. Ставерци, Плевенско, където завършва прогимназия, а гимназия в Кнежа. През 1940 г. завършва Художествената академия, специалност „Живопис” при проф. Борис Митов. От 1947 г. е член на СБХ.
От 1956 г. до 1962 г. и от 1968 г. до 1970 г. е секретар на Групата на художниците в Пазарджик. Дълги години работи като учител. През 1965 г. посещава Сирия и по-късно рисува цикъл картини „Цветя за Сирия”. През същата година с указ 364 от 22.05.1965 г. получава орден „Кирил и Методий” ІІІ степен, а през 1970 г. Сребърна значка на Националният комитет за защита на мира.
Участва в национални, общи и други художествени изложби в Пазарджик и страната. Урежда над 10 самостоятелни изложби: Пелово /1947/, Първомай /1948, 1949, 1950/, Пазарджик /1954, 1962, 1965, 1967, 1969, 1972, 1978, 1985/.

Димитър Каменов умира на 26 ноември 1991 г. в град Пазарджик.


The artist and his town

In one regional town the presence of an artist as a person is much more noticeable than in the capital. He is known by many people, some of them are his friends. It is more likely to meet and talk to him or just know him on physiognomy. And if his art is intended as a thought and an image of his hometown, the relationship between an artist and his well-known and unknown fans became inseparable.
We can calmly treat Dimitar Kamenov to this type of artists. His participation in the artistic life in the town of Pazardzhik is a constantly and unchangeably for several decades. Unchangeable is also the aesthetic ideal of his artistic creation. The image of the city, old or new, invariably presents in his canvases. With this he wins also the love of his fellow citizens. Through his art he revives their memories and transfers them into a conditional-real existence, in parallel to the present – "The Clock Tower" and others.
The town motive intimate corner or panoramic view, is the focus in which Dimitar Kamenov reveals his personality. The dialogue work-spectator is benefited from the general knowledge, which are included in the mind of the artist and in the people, who interact with his paintings. They are psychological center, which allows the contact with different and often conflicting personalities of individual viewers. And that saturation of the communication becomes particularly interesting given that Dimityr Kamenov rarely include in the image of the city its residents. Even their presence is an exception. We see them only in certain canvases , but there the people are not an essential feature of the overall picture image.
***
Dimitar Kamenov is an artist with developed creative aim. This clarity of his position explains the constancy and the artistic form in which he recreates his town. He carries the images of the houses on his canvases, the streets with trees, the silhouette of residential blocks. He responds to any change in the urban shape, but flattens the historical and the contemporary in his pictures through the unambiguous aesthetic and artistic protection. And this definitely puts Dimitar Kamenov among the contemplative type artists.

Emilia Dimitrova - Art Critic
The artist Dimitar Kamenov was born on July 23rd in1914 in the village of Stavertsi, the region of Pleven, where he graduated from Junior High School and High School in Knezha. In 1940 he graduated from the Art Academy, "Painting" with Prof. Boris Mitov. Since1947 he has been a member of the UBA./ Union of Bulgarian Artists /
From 1956 to 1962 and from 1968 to 1970 he was a Secretary of the Group of Artists in the town of Pazardzhik. Many years he worked as a teacher. In 1965, he visited Syria and later painted a cycle of paintings "Flowers for Syria." In the same year by a Decree # 364 from 22nd.05.1965, he received a medal "Cyril and Methodius" III degree, and in 1970 a Silver Badge of the National Committee for the defense of peace.
He participated in national, general and other exhibitions in the town of Pazardzhik and in the country. He governs more than 10 solo exhibitions: Pelovo / 1947 / Parvomai / 1948, 1949, 1950 / Pazardzhik / 1954, 1962, 1965, 1967, 1969, 1972, 1978, 1985 /.
Dimitar Kamenov died on November 26th in1991 in the town of Pazardzhik.
Публикувано на 17 Jul 2014 от Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews